วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : "สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ" By the Year 2021, the Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable

 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทองวันนี้
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ร่วมประชุมคณะทำงานแนะนำ ส่งเสริม และประเมินผลสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานแนะนำ และประเมินผลสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป  ครั้งที่ 1/2553  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับจังหวัดมุกดาหารมีสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 13 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมดุสิตา  โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล  จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่  26  พฤษภาคม  2553 (27/05/2553)  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาครูบัญชีดีเด่น  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาครูบัญชีดีเด่น เรื่อง  6  มิติ การขับเคลื่อนครูบัญชีอาสาระดับอำเภอ ประจำปี 2553 - 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบัญชี  ในระหว่างวันที่ 12 - 13  พฤษภาคม  2553  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร (17/05/2553)   
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย หลักสูตร "โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี"  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่ 27 - 30  เมษายน  2553 (03/05/2553)   
ร่วมเป็นกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระดับจังหวัด ปี 2553 นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระดับจังหวัด ปี 2553  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน  2553  (27/04/2553)   

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ สตส.มุกดาหาร นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชก ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ ทำบุญเลี้ยงเพลพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่  6  เมษายน  2553 (07/04/2553)   

วางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันจักรี นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร วางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   (07/04/2553)   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ  สอนแนะการจัดทำบัญชีเกษตรกรรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และ การคิดกำไรขาดทุนในการวางแผนประกอบอาชีพของเกษตรกร จำนวน 200 ราย ภายในเดือนมีนาคม 2552 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ในวันที่  23 - 24  มีนาคม 2553  ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลหนองแคน และ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  (24/03/2553)   
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด เนื่องจากได้เกิดปัญหาการทุจริตและข้อเรียกร้องจากสมาชิกสหกรณ์ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด ในวันที่ 18  มีนาคม  2553 (19/03/2553) 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดการฝึกอบรมอบรมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี "การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน : Training Program Day" สำหรับประธานกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี จำนวน 9 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 (26/02/2553)   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553 และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดย นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2553  (25/02/2553)   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553 และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดย นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2553  (25/02/2553)   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  จะจัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อซักซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในเดือนมีนาคม 2553 ซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (22/02/2553)   

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2553 นางสาวณัฐรินีย์  ปุณกรณ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  และนางวรรณี  ปัททุม  ครูบัญชี  ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนอง อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553   โดยนำอาหาร  ขนม  รวมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียน  และได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ตอบปัญหาการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย   เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2553  (11/01/2553)   

งานปีใหม่ 2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2553 โดยจัดแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของสำนักงาน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจับฉลากมอบของขวัญในงานเลี้ยงตอนเย็น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 (04/01/2553)   
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดย นางวราภรณ์  กาฬเทพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม  ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 24  ธันวาคม  2552 (24/12/2552)   
ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรฯ  ปี 2523 และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดย นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป และจัดให้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านชะโนด 2  ตำบลชะโนดน้อย อำเภอนิคมดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 17  ธันวาคม  2552 (22/12/2552)   
สอนบัญชีโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดมุกดาหารนางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนแนะบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ให้กับคณะกรรมการโครงการ ซี.ซี.เอฟ.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 119 คน ในโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 (22/12/2552)   
ร่วมงานโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกลการบัญชีระดับภาค : Network Meeting Day สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงานการจัดสัมมนาสหกรณ์ต้นแบบและสหกรณ์เครือข่ายภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ระดับภาค Network Meeting Day  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552  ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยได้รับการต้อนรับจากนายธวัชชัย  ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายธีธัช  ผลาผล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด (22/12/2552)   
ร่วมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ปี 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้นที่ 10  ปี 2552 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอหว้านใหญ่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2552 (22/12/2552)   

ร่วมงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552  ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (08/12/2552)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อม ข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 5 ธันวาคม  2552 (08/12/2552)   
ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย "คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2" สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย "คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2" นี้ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัดมหาชน)  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ณ กันตนามูฟวี่ ทาวน์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552  (30/11/2552) 

สอนบัญชีรายรับ-รายจ่าย รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เพื่อให้นักเรียนรู้รายรับ-รายจ่ายของตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองได้  ณ รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 (26/11/2552)   

สอนบัญชีต้นทุนรับ-จ่าย รร.ตชด นางกัญจนา  สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนบัญชีต้นทุนรายรับ รายจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อ.ดงหลวง เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับรู้รายรับรายจ่ายต้นทุนในการประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้ไปสอนผู้ปกครอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  (25/11/2552)   

สอนบัญชีรายรับ-รายจ่าย รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เพื่อให้นักเรียนรู้รายรับ-รายจ่ายของตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองได้  ณ รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 (26/11/2552)   

สอนบัญชีต้นทุนรับ-จ่าย รร.ตชด นางกัญจนา  สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สอนบัญชีต้นทุนรายรับ รายจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อ.ดงหลวง เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับรู้รายรับรายจ่ายต้นทุนในการประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้ไปสอนผู้ปกครอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  (25/11/2552)   
ร่วมโครงการขับเคลื่อนระดับภาค Network Meeting Day  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมงาน โครงการขับเคลื่อนระดับภาค Network Meeting Day และรับนโยบายจากท่านศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2552  ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (29/10/2552)   
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะกาญจนาภิเษกหนองนาบึง อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร ในวันจัทนร์ที่  9  ตุลาคม 2552 (09/10/2552)   
ร่วมจัดนิทรรศการการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน นายศุภชัย  โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2552" โดย นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการการบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 11 กันยายน 2552 (14/09/2552)   

โครงการประกวดการบันทึกบัญชีสมุดบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร มอบเกียรติบัตรในการประกวดการจดบันทึกบัญชีในสมุดต้นกล้าของนักเรียน และสมุดรับ - จ่ายในครัวเรือนของผู้ปกครอง  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กันยายน 2552  (10/09/2552)   

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในวันมหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009  โดยนายปราณีต  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  (09/09/2552)   
ร่วมโครงการ "ร้อยองค์ความรู้" ปุ๋ยอินทรีย์กับเกษตรกรไทยภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกลทางบัญชี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ภายใต้แนวคิด  1 สหกรณ์ 1 โรงปุ๋ย อินทรีย์นำร่องสหกรณ์ 200 แห่งทั่วประเทศนั้น  ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด   อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 (07/09/2552)   
BACK   
 เข้าสู่ระบบ
 
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 
 
 
 
    
 
          
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด